Ordföljd: Ja/Nej-frågor, användning
Word order: Yes/No-questions, usage
Sanajärjestys: Kyllä/Ei -kysymykset, käyttö

  • 1
    Ja/Nej-frågor börjar med ett
    p-verb
    .
    Yes/No-questions begin with a
    p-verb
    .
    Kyllä/Ei kysymykset alkavat
    p-verbillä
    .
    Ex.
    Bor du här?
  • 2
    När man börjar en fråga med ett p-verb väntar man sig svaret "Ja"/"Jo" eller "Nej" (+ ev. ett
    påstående
    ).
    If you start a question with a p-verb you expect the answer "Ja"/"Jo" or "Nej" (+ possibly a
    statement
    ).
    Kun kysymys aloitetaan p-verbillä, odotetaan vastauksen olevan ”Ja”/”Jo” tai ”Nej” ( + mahdollinen
    väittämä
    ).
    Ex.
    Har alla kommit?
    Ja, det har de.
    Nej, det har de inte.
    Undantag: När man vill vara artig använder man ofta en Ja/Nej-fråga +
    en frågebisats
    , istället för en frågeordsfråga. Normalt väntar man sig alltså inte svaret "Ja" eller "Nej" på en sådan fråga, utan man vill veta det som anges i frågebisatsen.
    Exception: to be polite you can use a Yes/No question + a
    question clause
    , instead of an interrogative question. Normally you don't expect the answer "Ja" or "Nej" to such a question. Instead you want to know what is mentioned in the subordinate question clause.
    Poikkeus: Kun halutaan olla kohtelias, käytetään usein Kyllä/Ei -kysymystä +
    kysymyssivulausetta
    , kysymyssanakysymyksen sijaan. Normaalisti tällaiseen kysymykseen ei siis odoteta vastausta ”Kyllä” tai ”Ei”, vaan halutaan tietää se mitä tarjotaan kysymyssivulauseessa.
    Ex.
    Kan du säga mig hur mycket klockan är?
      = Hur mycket är klockan?
  • 3
    Påståenden
    med frågemarkör brukar man också svara "Ja"/"Jo" eller "Nej" på. När man använder en sådan fråga visar man vilket svar man väntar sig.
    Statements
    with question markers are most often answered with "Ja"/"Jo" or "Nej". when you use such a question you show what answer you are expecting.
    Väittämiin
    , joissa on kysymysmerkintä on tapana vastata ”Ja”/”Jo” tai ”Nej”. Kun käytetään tällaista kysmystä, osoitetaan minkälaista vastausta odotetaan.
    Ex.
    Du är väl hungrig?
      ‒ Ja / (Nej).
  • 4
    Frågor som börjar med p-verb används ofta som en reaktion på ett påstående.
    Questions that begin with a p-verb are often used as reactions to statements.
    Kysymyksiä jotka alkavat p-verbillä käytetään usein reaktiona väittämässä.
    Ex.
    Jag har så ont i huvudet.
    Har du?
    Ja.


    Jag kommer inte i morgon.
    Gör du inte?
    Nej.
  • 5
    P-verbet i påståendet upprepas i reaktionsfrågan om det är "blir"/"blev", "får"/"fick", "har"/"hade",
    "kan"/"kunde", "måste", "ska"/"skulle", "vill"/"ville" eller "är"/"var".
    The p-verb in a statement can be repeated in a reaction question if it is "blir"/"blev", "får"/"fick", "har"/"hade", "kan"/"kunde", "must", "ska"/"skulle", "vill"/"ville" or "är"/"var".
    Reaktiokysymyksessä väittämän p-verbi toistetaan mikäli se on "blir"/"blev", "får"/"fick", "har"/"hade","kan"/"kunde", "måste", "ska"/"skulle", "vill"/"ville" tai "är"/"var".
    Ex.
    Du får inte göra så där.
    Får jag inte?


    Hon var bäst av alla.
    Var hon?
    I andra fall använder man "gör"/"gjorde" i reaktionsfrågan.
    In other cases "gör"/"gjorde" is used in the reaction question.
    Muissa tapauksissa reaktiokysymyksissä käytetään "gör"/"gjorde" .
    Ex.
    Vi kommer i morgon.
    Gör ni?


    Han slösade bort alla sina pengar.
    Gjorde han?
    Jfr Svar på Ja/Nej-frågor
  • 6
    Ja/Nej-frågor kan också användas för att uttrycka känslor och åsikter. Då avslutas de ofta med utropstecken (!) i skrift.
    Yes/no-questions may also be used to express feelings and opinions. Then they often end with an exclamation mark (!) in writing.
    Vrt. Vastaus Kyllä/Ei -kysymyksiin Kyllä/Ei – kysymyksiä voidaan myös käyttää ilmaisemaan tunteita ja mielipiteitä. Tällöin ne kirjoitettaessa päättyvät usein huutomerkkiin (!).
    Ex.
    Är du tokig!
      = Du gör något tokigt.